Geni Roots is een unieke wortelstimulator die vooral bedoeld is om de plant in haar eerste weken uit te laten lopen met haar wortels en zodoende een goede basis maakt om voldoende water en voedingstoffen op te nemen en te vervoeren naar de verschillende delen in de plant.

 

In een later stadium, als de planten gaan bloeien, zorgt Geni Roots voor exta bloemen aan de plant. De hetero auxine's die in Geni Roots aanwezig zijn zorgen ervoor dat de plant een hogere stressbestendigheid heeft tegen hogere temperaturen en top rot. Als een plant stress heeft, dan heeft deze plant meer auxine nodig dan dat die kan produceren. Als er een auxine tekort is in de plant, kan er rot ontstaan.

 

Ook gaat hetero auxine de vorming van ethyleen tegen, ethyleen is een verouderingshormoon die de groene bladplant zelf aanmaakt. De oliën in Geni Roots zorgen voor een goede opneembaarheid van het voedingswater, doordat de "spanning" van het voedingswater wordt gehaald.

Roots

Show More

       Wurzel

 

Geni Wurzel ist ein einzigartiger Wurzelstimulator, die in erster Linie soll die Anlage in der ersten Woche zu lassen laufen mit ihren Wurzeln, eine gute Basis zu schaffen genügend Wasser und Nährstoffe aufnehmen und transportieren sie zu den verschiedenen Teilen der Anlage.

 

Zu einem späteren Zeitpunkt, wenn die Pflanzen blühen beginnen, bietet Wurzel Geni ekstatisch Blumen auf der Anlage. Das Hetero Auxin, die in Geni Wurzel vorhanden sind, sicherzustellen, dass die Anlage eine höhere Stressresistenz bei höheren Temperaturen und oben rot hat. Wenn eine Pflanze Stress, hat diese Pflanze mehr Bedarf als Auxin, die produzieren kann. Wenn es ein Auxin-Mangel ist in der Anlage ist, kann es rot auftreten.

 

Auch Hetero Auxin geht gegen die Bildung von Ethylen, Ethylen ist ein Alterungs Hormon, das die grüne Blatt Pflanze selbst produziert. Die Öle in Geni Wurzel gewährleisten die richtige Aufnahme der Nährlösung, weil die "Spannung" des Speisewassers entfernt wird.

       Raíz

 

Geni raíz es un estimulador de raíces único que se destina principalmente para dejar la planta en su primera semana corriendo con sus raíces, creando una buena base para tomar suficiente agua y nutrientes y transportarlos a diferentes partes de la planta.

 

En una etapa posterior, cuando las plantas comienzan la floración, raíz de Geni ofrece flores de éxtasis en la planta. La auxina hetero que están presentes en la raíz Geni asegurar que la planta tiene una resistencia a la tensión más alta a temperaturas más altas y la parte superior putrefacción. Si un estrés de la planta, esta planta tiene más necesidad que la auxina que puede producir. Si hay una deficiencia de la auxina es en la planta, se puede producir la putrefacción.

 

También, auxina hetero va en contra de la formación de etileno, el etileno es una hormona de envejecimiento que produce la propia planta de hoja verde. Los aceites de raíz Geni asegurar la absorción adecuada de la solución de nutrientes, ya que se elimina la "tensión" del agua de alimentación.

       Root

 

Geni root is a unique root stimulator that is mainly intended to let the plant in its first week running with her roots, creating a good basis to take up sufficient water and nutrients and transport them to various parts of the plant.

 

At a later stage, when the plants start flowering, root Geni provides ecstatic flowers on the plant. The hetero auxin that are present in Geni root ensure that the plant has a higher stress resistance at higher temperatures and top rot. If a plant stress, this plant has more need than auxin which can produce. If there is an auxin deficiency is in the plant, there may occur rot.

 

Also, hetero auxin goes against the formation of ethylene, ethylene is an aging hormone that produces the green leaf plant itself. The oils in Geni root ensure proper absorption of the nutrient solution, because the "tension" of the feed water is removed.

 

© 2016 - Met plezier gebouwd & vormgegeven door Next Level Gamification

 

info@geni-investments.com

Klik hier voor contact

KvK: 30263087

BTW: 820827903B01

Tel: 0031 (0)343-447783

Tel: 0031 (0)6-18366548